Pakket aanvragen

Personen die wonen in de regio Midden-Limburg (d.w.z. opgenomen zijn in de basisadministratie van de gemeente Roermond, Roerdalen, Leudal, Maasgouw of Echt-Susteren) en denken te voldoen aan de toelatingsnorm, kunnen (bij voorkeur persoonlijk) een voedselpakket aanvragen.
Dat kan via telefoonnummer 06-21840994 op woensdagmorgen en donderdagmorgen tussen 09:00 en 12.00 uur. 

Krijgt u de voicemail, spreek dan duidelijk uw naam, uw telefoonnummer en uw bericht in.

Wanneer u niet kunt bellen, stuur een  SMS naar bovengenoemd nummer of een e-mail naar intake@voedselbankmiddenlimburg.nl, waarbij in ieder geval naast uw naam ook een telefoonnummer moet worden opgegeven, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Hoe werkt de voedselbank? Klik op het plaatje en Steffie legt het uit.

formulierDefinitieve beoordeling of de aanvraag kan worden gehonoreerd vindt plaats tijdens een intakegesprek bij de aanvrager thuis of op de voedselbank. Daarbij wordt inzage gevraagd in de inkomsten en uitgaven van de laatste drie maanden. Toetsing vindt plaats aan de hand van landelijk vastgestelde Toekenningscriteria 2021. Daarbij wordt berekend welk bedrag als leefgeld resteert. Het leefgeld is bedoeld voor de variabele kosten van een huishouden zoals eten, kleding en andere zaken.
Voor aanvragen van personen die eerder deelnemer waren geldt de Procedure Hernieuwde Intake april 2018

Vanaf 1 januari 2022  geldt als toelatingsnorm een vrij besteedbaar inkomen dat minder bedraagt dan:
een basisbedrag per huishouden van € 150 / maand, verhoogd met
een bedrag per inwonend gezinslid van € 100 / maand.

Het basisbedrag per huishouden is bedoeld voor de kosten die niet of nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal gezinsleden en die door ons niet als vaste lasten worden meegenomen (huisdieren, krant, tuin, klein onderhoud, bankkosten etc.)

Voorwaarden voor toelating en deelname zijn verder:
– zelfstandig wonen inclusief kookvoorziening;
– wekelijks het voedselpakket kunnen (laten) ophalen bij het verdeelpunt;
– zich beschikbaar stellen voor (her)beoordeling door medewerkers van de voedselbank.

Randvoorwaarde voor deelname is ook dat voluit wordt meegewerkt om de probleemsituatie op te lossen of te verbeteren en de achterliggende oorzaken aan te pakken. De voedselhulp wordt namelijk niet langer dan strikt noodzakelijk en in principe voor drie jaar geboden. Enige uitzondering hierop is de situatie dat de deelnemer in een schuldhulptraject zit waarvan de einddatum vastligt. In dat geval wordt de voedselhulp, mits aan alle andere toelatingseisen wordt voldaan, eenmalig verlengd tot die einddatum.

Bij toelating wordt de deelnemers een exemplaar van het op schrift gestelde deelnemersreglement uitgereikt. Zie Algemeen Deelnemersreglement 11-2020

Daarbij wordt de nieuwe deelnemer verzocht een toestemmingsformulier te tekenen voor het inwinnen van relevante informatie en wordt gestart met het aanleggen van een persoonlijk dossier.

Deelnemers van Voedselbank Midden-Limburg kunnen ook gebruik maken van de diensten van Kledingbank Limburg in Maasbracht