Missie en Visie 

Missie

Stichting Voedselbank Midden-Limburg heeft ten doel het bieden van tijdelijke ondersteuning aan huishoudens in financiële nood door middel van een wekelijks af te halen gratis voedselpakket.
Daarnaast streven wij naar het verhogen van de zelfredzaamheid en de sociale reactivering van de deelnemers. Vandaar ook ons motto “niet voor brood alleen“.

Visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen de allerarmsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze deelnemers van voldoende voedsel te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Om de zelfredzaamheid van onze deelnemers te vergroten, werken we samen met lokale instellingen en organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Als organisatie zijn wij neutraal en onafhankelijk.
Bij het realiseren van onze doelstelling werken wij uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers zien daarbij af van een vrijwilligersvergoeding, alleen noodzakelijkerwijs gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Het voedsel dat wij verstrekken wordt in principe nooit gekocht, maar “om niet” verkregen en gratis verstrekt. Speciale zorg wordt daarbij besteed aan het voldoen aan de eisen op het gebied van voedselveiligheid. Het beschikbare voedsel wordt zo eerlijk mogelijk onder de deelnemers verdeeld, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden.

In dekking van de kosten (huisvesting, transportkosten e.d.) wordt voorzien door fondsenwerving bij bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Wij zijn transparant in onze bedrijfsvoering en verantwoording.

Algemeen

Stichting Voedselbank Midden-Limburg bestaat sinds 2005. Van een particulier initiatief dat begon met 8 deelnemende huishoudens, is dit op 1 januari 2024 uitgegroeid tot een wekelijkse verstrekking van voedselpakketten aan meer dan 327 huishoudens (>830 personen) uit de gehele regio. Zie voor de meest recente aantallen de kwartaalcijfers op de pagina “Feiten en Cijfers”.

Meer dan de helft van het aantal voedselpakketten wordt verstrekt aan huishoudens in de gemeente Roermond, de overige aan gezinnen uit de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Leudal en Beesel.

Voedselhulp

Stichting Voedselbank Midden-Limburg beoogt goederen die kwalitatief goed zijn maar om een of andere reden niet meer worden verkocht, in te zamelen en te verdelen onder particuliere huishoudens die onvoldoende middelen overhouden om volledig in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Daarbij werken we volgens de Richtlijnen van de Voedsel en Waren Autoriteit. De inhoud en de grootte van het verstrekte voedselpakket is afhankelijk van het aanbod en de gezinssamenstelling.

De hulp van de voedselbank is bedoeld als NOODHULP voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. De periode van deelname is dan ook niet langer dan strikt noodzakelijk; de voedselhulp wordt in principe voor maximaal drie jaar toegekend. Een voedselpakket kan ook nooit een structureel onderdeel zijn van een zorg- of verzorgingspakket.

Het is ook expliciet NIET bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Daarvan zijn er zo veel, dat de voedselbank onmogelijk al die mensen zou kunnen voorzien en dus zou toekenning leiden tot willekeur en lange wachtlijsten.

Werkwijze

De beoordeling van de aanspraak op voedselhulp vindt plaats op basis van landelijk opgestelde richtlijnen tijdens een door een intaker uitgevoerd intakegesprek met de aanvrager voor voedselhulp. Tijdens dit gesprek worden ook verdere afspraken gemaakt met de aanvrager, om te bevorderen zijn/haar problemen op te lossen, weer zelfstandig te kunnen functioneren of uit de hulpbehoevende situatie te komen. 

In gevallen waar schuldhulpverlening met bewindvoering aan de orde is kan behoefte blijven bestaan aan ondersteuning voor de duur van het schuldentraject.

Afspraken worden periodiek geëvalueerd tijdens herintake-gesprekken. Verder is er regelmatig contact tussen intaker en deelnemer bij de uitdeling van de voedselpakketten.