Een op 13 november tijdens de begrotingsbehandeling door PvdA, SP, Groen Links en Stadspartij ingediend amendement, dat het college van B&W opdracht geeft in overleg te treden met het bestuur van onze Voedselbank om de huisvestingsproblemen op te lossen en daarvoor een budget ter beschikking stelt, is helaas afgewezen.
Een toezegging van wethouder Tilman Schreurs, dat het college bereid is tot overleg als het probleem actueel wordt, in de veronderstelling dat dat nog niet zo is, was voor de meerderheid van de Raad voldoende reden om tegen het amendement te stemmen.
Mogelijk is een (naar onze mening onvolledige) raadsinformatiebrief, waarin het huisvestingsprobleem wordt gereduceerd tot de mogelijke afbraak van de Marijkezaal, mede een reden voor de opstelling van de raadsmeerderheid.
Dat het probleem groter en actueler is (zie onze bijdrage bij “Op de koffie bij de Raad”), zullen wij in de komende tijd op de geëigende plaatsen bij de juiste personen onder de aandacht brengen.
Daarbij zullen we in ieder geval een beroep doen op de gedane toezegging.
.