De laatste weken is er sprake van negatieve berichtgeving over onze voedselbank, met name op de website van de SP afdeling Roermond (inmiddels verwijderd) en in Facebook discussies. Het gaat daarbij dan vooral om de kwaliteit van de door ons verstrekte voedingsmiddelen, toegespitst op de op de verpakking voorkomende houdbaarheidsdatum.

Jammer is dat niet het principe van hoor en wederhoor, toch algemeen geaccepteerd, is toegepast. Als dat het geval was geweest, hadden wij duidelijk kunnen maken dat alles wat wij doen valt binnen de daarvoor speciaal opgestelde regels en richtlijnen en dat de verwijten die ons nu worden gemaakt voortkomen uit gebrek aan inzicht in – en kennis van – de materie.Jammer ook voor de 40 vrijwilligers die zonder enige vorm van eigen belang en zonder financiële vergoeding zich inzetten, en voor wie waardering de enige beloning is voor hun inspanningen.

Door deze negatieve berichtgeving wordt ons doel en onze doelgroep een slechte dienst bewezen, terwijl de personen die bij deze berichtgeving betrokken zijn zeggen juist het belang van die doelgroep voor ogen te hebben.

Kortom, van alle kanten jammer….

Voor onze werkwijze met betrekking tot kwaliteit en houdbaarheidsdatum zie:
pagina houdbaarheidsdatum

Update 07-01-2014:
Ondanks deze toelichting heeft gemeenteraadslid Khalid Ramdani (PvdE) toch gemeend op 29-12-2013 schriftelijke vragen te moeten stellen aan het College van B&W van de gemeente Roermond.
Ook nu weer zonder dat wij in de gelegenheid zijn gesteld tekst en uitleg te geven en op de aantijgingen in te gaan.
an bovenstaande reactie hebben wij verder niets toe te voegen.

Update 07-02-2014:
De schriftelijke vragen van dhr. Ramdani zijn namens het College beantwoord zie beantwoording.
Een op ons initiatief gemaakte afspraak voor een gesprek is (zonder kennisgeving) door dhr. Ramdani niet nagekomen…..